Om å være seg selv

Om å være seg selv

I dagens samfunn hører man ofte – jeg er 100% meg selv. Man kan også si til barn – du må bare være deg selv, så går det bra. Hva er så dette «meg selv» som barnet skal være, eller vi voksne? Det finnes nemlig ikke noe «selv» uten samfunnet rundt barnet, familien, skole og andre sosialiseringsarenaer. Selvet skapes av forventninger til barnet og av reaksjoner fra omverdenen. Avhengig av hvem barnet lever med, hvilke sosiale grupper barnet tilhører formes selvet.

Det er hvert samfunns egne regler for hva som er «rett og galt» og hva som er sosialt akseptabelt som former hvem vi er.

Uten gruppen eller samfunnet har vi ikke et «basalt selv». Vi er avhengig av tilbakemeldinger og reaksjoner på det vi gjør og sier for å bli formet som det vi ser på som mennesker med moral og etikk, med gode verdier eller i motsatt tilfelle – dårlige verdier. Men hva er dårlige verdier for et barn? Hvis barnet vokser opp i en familie med mye banning og kjeft, slag og spark, og så dette barnet begynner på skole.

I barnets øyne er dette det korrekte, den normale omgangsform og er helt avhengig av vår riktige reaksjon på barnets hittill tillærte «selv».

Kun via å være gode eksempler, å trygge, å gi reaksjoner som ikke skaper sinne og frykt kan vi endre barnets oppfatning av sitt «selv». Hvis vi reagerer med sanksjoner og sinne vil barnet trekke seg tilbake til det som ansees som «trygt» – nemlig det første selvet og gruppen det tilhører. Man kan ha mange forskjellige «selv».

Vi har alle mange lag med individualisme som kommer til uttrykk på forskjellige arenaer. Alle er tillært og alle bruker vi for å nære «selvet». Det fantastiske med å vite dette er at vi da vet at alle barn kan bli akkurat det de ønsker. Ingen er «tapt» selv om de har lært et dårlig utgangspunkt for det sosiale samfunnet. Man trenger bare nye, gode forbilder som kan hjelpe et barn som er «lost» til å klare seg bedre i verden.

Jeg håper vi alle klarer å huske på dette når vi ser barn som ikke oppfører seg slik vi ser på som sosialt akseptabelt. Og til barn som allerede har et godt utgangspunkt – det kan være like forvirrende i verden for dem. Ikke be dem være seg selv – lær dem å akseptere at andre kan ha andre meninger, la dem være tilpasningsdyktige og lyttende. La dem få mulighet til å formes av sin nye «gruppe».

Cecilie Dahl

Legg igjen en kommentar